Trasy rowerowe PDF Drukuj Email

Trasa rowerowa Ziemi Jzefowskiej
d?ugo?? 86 km.

Trasa obejmuje fragment Roztocza ?rodkowego, ktre jest regionem pagrkowatym, pokrytym "wst??eczkami" pl i lasami. W cz??ci po?udniowej jest to obszar lesisty i bagienny nad rzekami Szum, Nepryszka i Sopot.

 

Ciekawe miejsca na trasie

Fryszarka-dawna osada w Puszczy Solskiej nad rzek? Sopot. Jej nazwa wywodzi si? od "fryszerki"-pieca, w ktrym prowadzono proces ?wie?enia surwki, polegaj?cy na usuwaniu domieszek z rudy poprzez jej utlenianie.


B?tko-dawna osada le?na. Miejsce eksploatacji wapienia. W latach 1944-45 funkcjonowa? tu obz , w ktrym NKWD wi?zi?o ?o?nierzy Armii Krajowej.


Rezerwat "Czartowe Pole" - to rezerwat chroni?cy odcinek rzeki Sopot, w miejscu jej prze?omu przez stref? kraw?dziow? Roztocza. Wyst?puj? tu malownicze progi skalne wypreparowane w piaskowcach trzeciorz?dowych odpornych na dzia?anie wody. Dno doliny porastaj? lasy ??gowe, jedynie na ma?ych wylesionych p?atach znajduj? si? malownicze ??ki. Zbocza dolin porasta wilgotny br sosnowo-?wierkowo-jod?owy, przechodz?cy ku wierzchowinie w br jod?owy z domieszk? sosny i ?wierka. Wyst?puje tu wiele gatunkw interesuj?cych ro?lin. Rezerwat ciekawy krajobrazowo, z uwagi na ruiny XVII-wiecznej papierni. W rezerwacie jest ?cie?ka przyrodnicza o d?ugo?ci ok. 1 km(czas przej?cia ok. 40 minut). ?cie?ka niedost?pna dla rowerw.


Nowiny - malowniczo po?o?ona wie? w gminie Susiec, zmieniaj?ca si? obecnie ze wsi rolniczej w wie? o charakterze letniskowym. Odnotowana w kronikach ju? w 1823 roku jako miejscowo?? z ponad 400 mieszka?cami, g?wnie katolikami.


Rezerwat "Nowiny" - to wydzielony na 3,8 ha obszar torfowisk, po?o?ony w obni?eniach mi?dzy wydmami, okresowo zalewany wod?. Na terenie poro?ni?tym ro?linno?ci? bagienn? i torfowiskow? znajduj? si? mi?dzy innymi stanowiska grzybienia p?n. i rosiczek.


Majdan Sopocki - wie? letniskowa, powsta?a pod koniec XVII wieku, jako obozowisko drwali le?nych (dawniej tzw. "majdan") nad rzek? Sopot We wsi zachowa?a si? klasycystyczna pounicka cerkiew z 1835 roku, ktra od 1919 roku do chwili obecnej pe?ni funkcj? ?wi?tyni rzymskokatolickiej.


rd?o rzeki Sopot - pomnik przyrody nieo?ywionej, po?o?ony w Husinach na wysoko?ci 293,5 m n.p.m. Jest to ?rd?o podzboczowe, o wydajno?ci oko?o 72l/s, z ktrego woda wyp?ywa w sposb pulsacyjny.


"Piekie?ko" - pomnik przyrody nieo?ywionej na wzgrzu Kamie?(348 m n.p.m.). Sk?adaj? si? na niego jedyne w Polsce formy ska?kowe wymodelowane w utworach mioce?skich. Obejmuj? one izolowane wapienne bloki skalne o r?nym kszta?cie. Rozsypane po wzgrzu ska?ki s? wed?ug legendy pozosta?o?ciami po niedoko?czonym piekle. Okoliczni mieszka?cy uwa?aj? to wzgrze za miejsce przekl?te, na ktrym o p?nocy odbywaj? si? sabaty czarownic. W czasie II wojny ?wiatowej wapienie by?y eksploatowane jako materia? do budowy drg.

Stanis?aww - wie? po?o?ona w jednym z obni?e? roztocza?skich. Zachowa?y si? w niej ?lady dawnego drewnianego budownictwa charakterystycznego dla Roztocza. W?rd zabudowa? ciekawe okaza?e drzewa i pozosta?o?ci starych, przydomowych sadw. W okolicy na trasie rowerowej znajduje si? wspania?y punkt widokowy na Roztocze i Kotlin? Sandomiersk?.

Grecko Stare - XV-wieczna wioska na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Wed?ug rejestru poborowego z 1589 roku istnia?y tu: ma?y staw, sadzawka, ma?y m?yn, karczma, browar, winnica i maziarnia, w ktrej wyrabiano smo?? i dziegied?. Podczas II wojny ?wiatowej(czerwiec 1943) Niemcy podj?li nieudan? prb? zast?pienia ludno?ci miejscowej osadnikami ukrai?skimi. W czerwcu 1944 roku wie? spacyfikowano w odwecie za pomoc okazywan? partyzantom. W odleg?o?ci 6 km znajduje si? Florianka - osada le?na Roztocza?skiego Parku Narodowego ze stajenn? hodowl? konika polskiego.


Grecko Ko?cielne - wie? zwana pocz?tkowo Hut? Greck?, za?o?ona przez rodzin? Grkw w 1582 roku. W 1593 roku przesz?a wraz z W?o?ci? Szczebrzesk? w posiadanie Zamoyskich. Warto zobaczy? drewniany ko?ci? ?w. Stanis?awa - biskupa z XVII wieku, wraz z dwoma kaplicami, wkomponowanymi wraz z drog? krzy?ow? w alej? pomnikowych d?bw. Jedna z kaplic wyposa?ona w p?norenesansowy o?tarz z pierwszej po?owy XVII wieku posiada o?tarz i ambon? w stylu rokokowym. Na pobliskim cmentarzu pomnik powsta?cw z 1863 roku, a tak?e groby partyzantw z okresu II wojny ?wiatowej. Przy parafii istnieje dom noclegowy. Zwiedzani kapliczek po wcze?niejszym telefonicznym zg?oszeniu(0...84)687 80 45.


Rezerwat "Szum" - utworzony dla ochrony prze?omowego odcinka rzeki Szum przez stref? kraw?dziow? Roztocza. Progi skalne wypreparowane w marglach wapiennych r?nej twardo?ci. Nie s? one wysokie jednak wywo?uj? charakterystyczny szum wody. Progi skalne nazywane tu praczkami wykorzystywane by?y dawniej do prania ubra?. W dolinie zachowa? si? niemal dziewiczy las ??gowy i olszowy, stoki porasta br jod?owy, przechodz?cy stopniowo w br sosnowy. W runie wiele gatunkw ro?lin rzadkich i chronionych. Istniej?ca ?cie?ka przyrodnicza ma d?ugo?? oko?o 1,5 km (czas przej?cia oko?o 45 minut). ?cie?ka niedost?pna dla rowerw.


Centralny szlak rowerowy Roztocza.


Liczy 178 km i prowadzi z Kra?nika do Hrebennego przez najciekawsze przyrodniczo i kulturowo miejsca tego regionu.

W granicach gminy Jzefw trasa liczy ok 15 km i biegnie obok wsi Grecko Stare, przez wie? Brzeziny, obok wsi Tarnowola, po czym skr?ca w las i prowadzi do kompleksu torfowiskowego "J?zior", 1 km za ktrym wraca na drog? asfaltow? (we wsi Borowina).
Na pocz?tku Jzefowa uwag? przykuwaj?, z jednej strony dolina rzeki Nepryszka, ktra tutaj bierze swj pocz?tek, z drugiej strony pomnikowe lipy. 200 m dalej warto wjecha? na teren przy siedzibie Nadle?nictwa Jzefw, gdzie znajduje si? "Izba przyrodnicza", a w niej m.in. ordynacki pr?gierz.
W Jzefowie trasa biegnie przez centrum miasta ulicami:Le?n?, Bartoszewskiego i Grnicz? i prowadzi do Hamernii, ktr? omija kieruj?c si? przez las drog? gruntow? do wsi Nowiny, nale??cej ju? do gminy Susiec.


Trasa rowerowa do Florianki.


Rozpoczyna si? przy O?rodku Edukacyjno-Muzealnym Roztocza?skiego Parku Narodowego, prowadzi obok staww "Echo" i osady le?nej Rybakwka. Dalej "Go?ci?cem Floranieckim" do Florianki potem piaszczyst?, le?n? drog? do Grecka Starego. Trasa ma d?ugo?? 13 km.

 
Polish Czech English French German Italian Russian Spanish Ukrainian
mt_ignore:Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Menu g?wne

Podgl?d galerii