Szlaki turystyczne PDF Drukuj Email

Gmina Jzefw po?o?ona jest na styku dwu regionw Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu spowodowa?o, ?e wytyczono tu trzy trasy rowerowe, pi?? szlakw turystycznych oraz trzy ?cie?ki poznawcze. Tworz? one system, ktrym mo?na si? porusza? bez konieczno?ci powtarzania odcinkw maj?c baz? w Jzefowie.


Szlak Ziemi Jzefowskiej.

Jzefw-Osuchy-Rez. "Czartowe Pole"-D?ugi K?t. Szlak o d?ugo?ci 42,5 km poprowadzony przez lasy Puszczy Solskiej. Ukazuje zabytki przyrody i kultury oraz miejsca pami?ci narodowej.


Szlak Kraw?dziowy.

Zwierzyniec-Jzefw-Susiec o d?ugo?ci 52,5 km. Na pokonanie jednego z naj?adniejszych odcinkw Jzefw-Zwierzyniec(d?ugo?? 30 km) potrzeba ok. 9 godzin. Na pokonanie odcinka Jzefw-Susiec, poprowadzonego stref? kraw?dziow? Roztocza(d?ugo?? 224 km) potrzeba ok. 7 godzin


Szlak Centralny.

Be??ec-Tokary(d?ugo?? 143 km).Przecina ca?e polskie Roztocze.Szlak przechodzi przez teren gminy Jzefw w jej plnocnej cz??ci. Odcinek od Zwierzy?ca przez Potok Senderki do pomnika przyrody "Piekie?ko" ko?o Stanis?awowa mo?na pokona? w czasie ok. 8 godzin(d?ugo?? 25 km).


Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej.

Zwierzyniec-Florianka o d?ugo?ci 67 km. Szlak otacza Roztocza?ski Park Narodowy, przecinaj?c dwukrotnie Roztocze prostopadle do jego osi. Poprowadzony jest przez p?nocno-zachodnie tereny gminy. Na pokonanie odcinka Bondyrz-Grecko Ko?cielne , o d?ugo?ci 18 km, potrzeba ponad 5 godzin. Odcinek Grecko Ko?cielne-Florianka, (d?ugo?? 13 km) wymaga co najmniej 4 godzin, ze wzgl?du na trudne, piaszczyste drogi.


Szlak ??cznikowy Jzefw - Potok - Senderki.

Jzefw-Senderki ma d?ugo?? ma d?ugo?? 10 km. Czas potrzebny na przej?cie ca?ego szlaku wynosi ok. 3 godzin. Na szlaku znajduj? si? liczne osobliwo?ci, mi?dzy innymi kamienio?omy i sztolnie.


Szlak ??cznikowy Nowiny - Krasnobrd.

Szlak poprowadzony dolin? rzeki Sopot przez malownicze tereny pokryte borem sosnowym. Przechodzi przez Majdan Sopocki i Ciotusz? Star?. Na pokonanie 16 km szlaku potrzeba ok. 5 godzin.


Szlak Walk Partyzanckich.

Tomaszw Lubelski-Susiec-Borowe M?yny-Osuchy-Sig?a-Grecko Ko?cielne.
D?ugo?? szlaku 102 km. Szlak poprowadzony po po?udniowej granicy gminy, ukazuj?cy naj?adniejsze fragmenty Puszczy Solskiej i malownicze doliny Tanwi, Sopotu i Szumu. Pokonanie odcinka z Fryszarki do Grecka Ko?cielnego przez Osuchy o d?ugo?ci 35 km wymaga co najmniej 10 godzin marszu.

 

 
Polish Czech English French German Italian Russian Spanish Ukrainian
mt_ignore:Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Menu g?wne

Podgl?d galerii