PDF Drukuj Email

Czym s? pliki Cookie

Ciasteczka (cookies) to pliki, kt髍e zapisywane i przechowywane s?  na Pa?stwa urz?dzeniu podczas przegl?dania stron w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazw? strony internetowej, z kt髍ej pochodzi, czas wa?no?ci oraz unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.
 
Polityka plik體 Cookie

1. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci strony internetowej jozefownoclegi.pl u?ywamy plik體 cookies, tzn. informacje zapisywane s? przez serwer na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, kt髍e serwer mo?e odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego. Pliki cookies sa to dane informatyczne, g?體nie pliki tekstowe, kt髍e przechowywane s? w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu jozefownoclegi.pl.

2. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  • optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Pliki pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron?, dostosowan? do jego potrzeb,
  • tworzenia statystyk,
  • utrzymania sesji u?ytkownika.


3. Na stronie internetowej jozefownoclegi.pl stosujemy nast?puj?ce rodzaje plik體 cookies:

  • konieczne pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych na stronie,
  • pliki cookies s?u??ce zapewnieniu bezpiecze?stwa,
  • pliki cookies, zbieraj?ce informacje o sposobie korzystania ze strony,
  • funkcjonalne pliki cookies, zapami?tuj?ce wybrane przez u?ytkownika ustawienia,


4. Przegl?darki internetowe domy?lnie dopuszczaj? przechowywanie plik體 cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy naszej strony internetowej mog? dokona? zmiany ustawie? dotycz?cych plik體 cookies. Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia w korzystaniu ze strony jozefownoclegi.pl

Jak wy??czy? pliki cookie w przegl?darkach:

 
Polish Czech English French German Italian Russian Spanish Ukrainian
mt_ignore:Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Menu g?體ne

Podgl?d galerii